Ziekte | arbeidsongeschiktheid

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

  Mocht u arbeidsongeschiktheid raken als gevolg van een ongeval of ziekte, dan voorziet deze verzekering u van een periodieke uitkering tot de leeftijd van maximaal 65 jaar.

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Doorgaans wordt maximaal 80 procent van het (gemiddelde) inkomen verzekerd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt een deel van de verzekerde uitkering uitbetaald.

  Doelgroep
  Zelfstandig ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

  Premie
  De hoogte van de premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag, de wachttijd, de indexatie van de uitkering, het arbeidsongeschiktheidscriterium, uw leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en uw beroep. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 2. WIA-EXCEDENTENVERZEKERING

  De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) biedt een inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid, maar wel tot een maximaal jaarloon (in 2007 bedroeg dit jaarloon € 45.558).

  Verdienen uw werknemers meer dan dit jaarloon, dan kunnen zij er bij arbeidsongeschiktheid behoorlijk op achteruit gaan in inkomen. Het meerdere loon boven het maximale jaarloon van de WIA kan worden verzekerd bij een particuliere verzekeraar door middel van de WIA-excedentverzekering. Voor het bepalen van de mate van uw arbeidsongeschiktheid wordt de beoordeling van het UWV gevolgd.

  Doelgroep
  Werkgevers met personeelsleden die meer dan het maximum jaarloon verdienen.

  Premie
  De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerde bedrag of in een percentage van het verzekerde loon. De premie is onder meer afhankelijk van de leeftijd bij aanvang de indexering (hiervan is sprake als de uitkering ‘mee groeit’ met de inflatie), de afgesproken eindleeftijd het beroep.

 3. WGA-EIGENRISICODRAGENVERZEKERING

  Ondernemers met personeel kunnen te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid van hun werknemers. De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

  De uitvoering van de Werkhervattingsregeling ligt bij het UWV waar u als werkgever verzekerd bent als u nog niet heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA.
  UWV betaalt dan de uitkeringen van de werknemers die arbeidsongeschikt zijn en is ook verantwoordelijk voor de re-integratie.

  Wanneer u kiest om het risico van arbeidsongeschiktheid van uw werknemers zélf te dragen of te verzekeren bij een particuliere verzekeraar, dan bent u eigenrisicodrager (ERD). Indien u zich verzekert bij een particuliere verzekeraar, dan komen de uitbetaling van de uitkeringen en de kosten van de re-integratie voor rekening van de particuliere verzekeraar. Naar keuze kunnen ook werkgeverslasten worden meeverzekerd.

  Eigenrisicodragen kan financieel aantrekkelijk zijn, omdat u minder arbeidsongeschiktheidspremies zult betalen.

  Doelgroep
  Werkgevers.

  Premie
  De premie is afhankelijk van de leeftijdsopbouw van uw personeel, van de loonsom en van de sector waarin u actief bent. Gebruikelijk is dat verzekeraars een premie-aanpassingsclausule opnemen. Dit houdt in dat de premie mede afhankelijk is van het schadeverloop en jaarlijks wordt herzien met inachtneming van een bepaald maximum (experience-rating).

 4. ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

  Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. Het basispakket is ongeveer hetzelfde als voorheen het ziekenfondspakket. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot en met 21 jaar en geneesmiddelen. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit, zoals fysiotherapie, tandheelkundige hulp vanaf 22 jaar en alternatieve geneeswijzen, kan een aanvullende verzekering afgesloten worden. Dit is echter niet verplicht.

  U kunt als werkgever een collectieve verzekering afsluiten. Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep, zoals werknemers van een bedrijf. Vanwege de kostenvoordelen van een groepsgewijze verzekering kunt u uw werknemers korting bieden op de premie.

  Doelgroep
  Collectieve contracten staan open voor vele groepen (werknemers, patiënten, sporters, studenten), zolang de belangen van de te verzekeren personen maar worden behartigd door een rechtspersoon.

  Premie
  De premie voor de basisverzekering voor mensen vanaf 18 jaar bestaat uit een inkomensafhankelijke bijdrage (die – indien aanwezig – door een werkgever wordt vergoed) en een nominale premie. De nominale premie voor de basisverzekering wordt door u zelf betaald en bedraagt ongeveer € 1.100 per jaar. De korting via een collectief contract mag maximaal 10% bedragen ten opzichte van de premie van een vergelijkbare individuele polis.

 5. ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING

  Een werkgever is wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar minimaal 70% van zijn loon door te betalen.

  Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald, maar een CAO kan bepalen dat een hogere loondoorbetalingsplicht geldt. Dit financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.

  Er zijn in beginsel twee mogelijkheden voor de ziekteverzuimverzekering:

  de conventionele verzekering: hierbij geldt een eigen risico in tijd, waarbij u een eigen risicotermijn per ziektegeval en per werknemer overeenkomt met de verzekeraar

  de stop loss verzekering: hierbij spreekt u met de verzekeraar een eigen risico in geld af. Als het totale bedrag dat u in een jaar aan loon moet doorbetalen een bepaalde grens overschrijdt, dan is het meerdere bedrag voor rekening van de verzekeraar.

  Doelgroep
  Werkgevers, met name in het MKB-segment.

  Premie
  De premie is afhankelijk van de gekozen dekking, de verzuimcijfers, de gekozen wachttijd en de totale loonsom. De berekende premie geldt als een voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van de afgelopen jaren binnen uw bedrijf de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend en vindt er een verrekening plaats.