Voertuigen | vervoer

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. AUTOVERZEKERING

  De autoverzekering dekt schade die met of aan uw auto wordt toegebracht. De verzekering bestaat uit twee delen: de cascodekking voor schade aan de auto zelf en de verplichte dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) voor schade toegebracht aan anderen.

  Bij de cascodekking kan men kiezen uit de beperkte cascodekking en de uitgebreide cascodekking. De beperkt cascodekking houdt in dat de auto is verzekerd tegen:

  • brand en blikseminslag
  • diefstal, joyriding en verduistering
  • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
  • botsing met dieren
  • ruitbreuk

  De uitgebreide cascodekking vult de dekking aan met aanrijding en te water raken.
  Vaak kiest men ervoor om de autoverzekering uit te breiden met de dekking voor:

  verhaalsbijstand (rechtshulp om de schade op de veroorzakende tegenpartij te verhalen);
  rechtsbijstand (deze heeft een meer uitgebreide dekking voor rechtshulp dan de dekking voor verhaalsbijstand);
  ongevallen inzittenden (deze verzekering keert uit wanneer inzittenden blijvend letsel hebben of komen te overlijden als gevolg van een ongeval);
  schadeverzekering inzittenden (deze verzekering keert uit waneer inzittenden schade lijden als gevolg van een ongeval. Gedekt is de letselschade en de gevolgschade van blijvend letsel of schade aan bezittingen);
  bonusbescherming (deze dekking voorkomt dat de premie omhoog gaat wanneer de verzekeraar een uitkering moet doen als gevolg van een schuldschade).

  Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, dan geldt gewoonlijk geen of een lager eigen risico voor u.

  Doelgroep
  Eigenaren van personenauto’s, bedrijfsauto’s, motoren en scooters.

  Premie
  De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

  • gewicht van het motorrijtuig
  • de cataloguswaarde of dagwaarde van het motorrijtuig
  • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt
  • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden
  • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd.

 2. BESTELAUTO- EN VRACHTWAGENVERZEKERING

  De bestelautoverzekering dekt het risico van schade veroorzaakt door uw bestelauto of vrachtwagen, of schade aan uw bestelauto of vrachtwagen. De wettelijke verplichte aansprakelijkheidsdekking (WAM) is de basis van de verzekering. Daarmee bent u verzekerd tegen schade aan derden. Afhankelijk van de gekozen dekking, kunt u ook casco of beperkt casco verzekerd zijn.

  Naast de standaard dekking kunt u zich aanvullend verzekeren met:

  • een rechtsbijstandverzekering verkeer: verzekert u van juridische steun naar aanleiding van conflict na een aanrijding;
  • een accessoiresverzekering: verzekert de accessoires in uw bestelwagen tegen schade, diefstal, etc.;
  • een ongevallenverzekering Inzittenden: keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval;
  • een schadeverzekering inzittenden: vergoedt de werkelijk geleden schade met blijvende invaliditeit;
  • een vervangend vervoer verzekering: verzekert u van vervangend vervoer, wanneer u uw bestelwagen niet kunt gebruiken door diefstal of een ongeval.

  Doelgroep
  Bedrijven met eigen bestelauto’s en vrachtwagens.

  Premie
  De premie is gewoonlijk afhankelijk van het gewicht van het motorrijtuig, de consumentenprijs of dagwaarde van het motorrijtuig en het aantal kilometers dat per jaar wordt gereden.


 3. GARAGEVERZEKERING

  De garageverzekering is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigenverzekering.

  De garageverzekering dekt:

  • schade toegebracht met motorrijtuigen van uw bedrijf of met die van uw klanten
  • schade aan motorrijtuigen van uw klanten ontstaan tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
  • schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten.

  Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken veroorzaakt door

  • de eigenaar/exploitant van het garagebedrijf
  • personeel
  • meewerkende familieleden of huisgenoten
  • eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van uw onderneming.

  Doelgroep
  Eigenaren of exploitanten van garagebedrijven of motor- en bromfiets(reparatie)bedrijven. Ook als u een aanverwant bedrijf heeft zoals een benzinestation, autohandel of carrosseriebedrijf, kunt u een garagepolis afsluiten.

  Premie
  De premie is afhankelijk van het betaalde jaarloon in het kader van de sociale verzekeringswetten. Daarnaast spelen de grootte en reputatie van uw bedrijf, de aanwezige vakdiploma’s en het aantal en gebruik van de aanwezige motorrijtuigen een rol. No-claimkortingen komen voor. Een eigen risico per gebeurtenis is gebruikelijk. De betaalde premie is een voorschotpremie. Aan het eind van een verzekeringsjaar vindt een naverrekening plaats.

 4. KENTEKENVERZEKERING

  De kentekenverzekering is gekoppeld aan een kenteken voor een motorrijtuig en dus niet aan het motorrijtuig zelf. Het kenteken kan aan een willekeurig motorrijtuig worden gehangen, dat daardoor automatisch verzekerd is tijdens proefritten ten behoeve van de verkoop, tijdens de in- of uitvoer of tijdens de aflevering. U kunt zowel het wettelijk aansprakelijkheidsrisico als het cascorisico verzekeren.

  In de handel komen, naast het gebruikelijke gele kenteken, nog andere kentekens voor, waarvan het handelaarskenteken het belangrijkste is. Bent u houder van een handelaarskenteken, dan kunt u motorrijtuigen van een bepaalde categorie verzekeren door deze tijdens deelneming aan het verkeer uit te rusten met een dergelijk kenteken. Dat kunnen de eigen motorrijtuigen van uw bedrijf zijn, maar ook motorrijtuigen van anderen. Voorwaarde is wel dat het motorrijtuig alleen voor de in de polis omschreven doelen wordt gebruikt.

  Doelgroep
  Garagehouders, autohandelaren en carrosseriebedrijven.

  Premie
  De door verzekeraars gehanteerde tarieven geven in het algemeen richtlijnpremies aan, uitgaande van een fictief gewicht voor de WA-dekking. Bij de cascodekking is de premie afhankelijk van het door u gekozen verzekerde bedrag en het feit of de verzekering met een verhoogd eigen risico wordt gesloten.