Aansprakelijkheid

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING voor bedrijven

  De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (ook wel AVB genoemd) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van uw bedrijf gebeurt en mits uw bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Hieronder valt:

  • schade die door één van uw werknemers aan derden wordt toegebracht;
  • schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins);
  • 
schade die werknemers hebben opgelopen tijdens het werk.

  Uitgesloten is schade aan goederen die uw bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en schade door motorrijtuigen.

  Doelgroep
  Alle beroepsbeoefenaren/ondernemers en ondernemingen in Nederland. Ook verenigingen, zoals bijvoorbeeld de vereniging van eigenaren van woningen of flatgebouwen.

  Premie
  De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van uw bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door u te verstrekken opgave. De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

 2. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

  De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt u dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van uw beroepsuitoefening. Het gaat hierbij dus om fouten die u als deskundige maakt, waardoor een ander (uw cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering beperkt tot uw aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade. Dat wil zeggen financieel nadeel dat anderen hebben geleden zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen. Voor dit laatste – zeer wezenlijke – risico blijft het noodzakelijk om een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten.

  Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld.

  Doelgroep
  Vrije beroepsbeoefenaren zoals advocaten, artsen en accountants.

  Premie
  De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van uw bedrijf en/of de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.

 3. BESTUURDERS- EN COMMISSARISSENAANSPRAKELIJKKHEID

  Als de rechtspersoon waar u bestuurder of commissaris bent of een andere partij vermogenschade lijdt als gevolg van verwijtbaar fout bestuur gedurende uw zittingsperiode, kunt u als bestuurder of commissaris persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze vermogensschade. De bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidsverzekering dekt tot maximaal het verzekerde bedrag deze persoonlijke aansprakelijkheid. Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen.

  Hoewel de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en/of commissarissen is verzekerd, wordt de verzekering gesloten en betaald door de rechtspersoon. Het voltallige college van bestuurders dient te worden verzekerd. U kunt zich dus niet individueel verzekeren.

  Doelgroep
  Bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon.

  Premie
  De premie is sterk afhankelijk van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon. Voor het vaststellen van de premie is onder meer noodzakelijk dat jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd.

 4. CONSTRUCTION-ALL-RISKS-VERZEKERING

  De construction-all-risks-verzekering (CAR) geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico’s aan huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten, etc. De polis kent een aantal rubrieken:

  • het werk zelf;
  • het hulpmaterieel;
  • reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
  • transport;
  • aansprakelijkheid;

  Nagenoeg alle risico’s, met uitzondering van catastrofe-achtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt. Uitgesloten zijn echter de risico’s van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

  De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers enzovoort.) Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, meestal met nacalculatie.

  Doelgroep

  Opdrachtgevers en aannemers. Vaak wordt de verzekering door de aannemer gesloten; voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico’s automatisch zijn verzekerd.

  Premie
  Wordt per verzekering apart vastgesteld. De premie is afhankelijk van het te bouwen (of te renoveren) project, de bouwtermijn en de te verzekeren rubrieken. Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie.
Er geldt altijd een eigen risico.

 5. LANDBOUWMATERIEELVERZEKERING

  De landbouwmaterieelverzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt aan of door landbouwmaterieel. De verzekering valt te splitsen in een aansprakelijkheidsdekking en een cascodekking. Deze verzekeringsvorm lijkt daardoor erg op de motorrijtuigenverzekering. De reden hiervoor is dat dergelijk materieel regelmatig op de openbare weg komt en dus wettelijk verplicht is om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten is. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de eisen die de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuig stelt. Onder de cascodekking zijn dezelfde gevaren gedekt als onder een autopolis (nagenoeg alle van buitenkomende onheilen). Een beperkte cascodekking, zoals brand of brand/diefstal is mogelijk.

  Over het algemeen maken de verzekeraars een verschil tussen landbouwmaterieel dat wordt ingezet voor het eigen bedrijf en landbouwmaterieel dat wordt ingezet bij bedrijven van derden (loonwerk). Uitgesloten blijft schade door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals oorlogssituaties.

  Doelgroep

  Agrarische bedrijven (eigen bedrijf en loonwerkers).

  Premie

  De cascopremie is afhankelijk van de huidige nieuwwaarde van het object of van de dagwaarde (bij branddekking of brand/diefstaldekking). Het premiepromillage ligt voor het eigen bedrijf lager dan voor loonbedrijven. De aansprakelijkheidspremie is meestal een vast bedrag, afhankelijk van de hoogte van de huidige nieuwprijs.

 6. MILIEUAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

  De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is. Deze verzekering is daarmee een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen is gedekt op uw AVB.

  Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof. De milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieuaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt.

  Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen. De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur. Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.

  Doelgroep
  Ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook scholen, horecaondernemingen en apothekers.

  Premie
  De acceptatie- en premieberekeningsprocedures zijn afgestemd op de sector waarbinnen uw bedrijf opereert.

 7. VERVOERDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

  Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van vervoerde zaken. Of u als vervoerder aansprakelijk bent, is afhankelijk van nationale wetgeving en van internationaal verdragen. Hierin komt naar voren wanneer u als vervoerder aansprakelijk bent en voor welke schade-oorzaken u zich juist mag vrijtekenen. Daarnaast gelden volgens deze regels doorgaans limieten voor die aansprakelijkheid.

  Schade aan of verlies van de vervoerde zaken veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder is van de verzekering uitgesloten. In de vervoerdersaansprakelijkheidspolis wordt vaak ‘clausule G23’ opgenomen. In deze clausule is een minimum eigen risico en een maximale uitkering vastgelegd indien de gehele lading wordt gestolen, terwijl de vervoerder onzorgvuldig is geweest of zijn vervoermiddel onvoldoende beveiligd was.

  Doelgroep

  Transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of dit transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

  Premie

  De premie is afhankelijk van het soort vervoer (over de weg, over zee of over binnenwater, per spoor of via de lucht) en het hiermee samenhangende rechtsregime. Bij het vervoer over de weg hanteert men een vast bedrag per ton laadvermogen, terwijl bij andere vervoersoorten de premie wordt berekend over de vrachtpenningen.

 8. WERKMATERIAALVERZEKERING (schade door)

  Deze verzekering noemt men ook wel landmaterieelverzekering. De verzekering dekt schade aan uw landmaterieel of schade veroorzaakt met uw landmaterieel. Bij werkmaterieel kunt u denken aan graafmachines, laadschoppen, vorkheftrucks, laad- en loskranen, mobiele kranen, hoogwerkers en aannemersmateriaal.

  Niet iedere verzekeraar wil het heirisico meeverzekeren en als dit al gebeurt, zijn het eigen risico en de premie behoorlijk hoog. Ook het diefstalrisico van klein aannemersmateriaal (waar onder minigravers) kan niet zonder meer verzekerd worden. In dergelijke gevallen wordt meestal verlangd dat u een aantal preventieve maatregelen neemt.

  Uitgesloten onder de aansprakelijkheidsdekking is aansprakelijkheid voor schade aan de last/lading. Onder de cascodekking is uitgesloten schade door slijtage, onvoldoende onderhoud of zorg van verzekerde, grove schuld en schade uitsluitend aan de luchtbanden.

  Doelgroep
  Eigenaren van werkmaterieel (zoals grondverzetbedrijven, wegenbouwers en aannemers.)

  Premie
  De premie is onder meer afhankelijk van de gewenste dekking, het eigen risico, de nieuwwaarde, het soort object en het gebruik van het object.