Continuïteit bedrijf

beurs

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. BEDRIJFSSCHADEVERZEKERING

  Deze verzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen die u ondervindt van een vermindering of stagnatie van uw productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. Binnen de standaarddekking zijn de gedekte gevaren: brand, ontploffing en blikseminslag. Dit kunt u uitbreiden met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening. Bedrijfsschade als gevolg van vandalisme is uitgesloten.

  Het verzekerd bedrag bestaat uit de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst of uit de omzet minus de variabele kosten, beide gemeten over een bepaalde periode. U dient de uitkeringstermijn zodanig te kiezen dat, indien zich het meest nadelige scenario voltrekt, uw productie- of omzetverlies geheel binnen de uitkeringstermijn is hersteld.

  Meestal wordt bij de bedrijfsschadeverzekering de increase-/decreaseclausule opgenomen. Dit houdt in dat het verzekerd bedrag met maximaal 30% wordt verhoogd als na schade mocht blijken dat het verzekerd bedrag dat u verzekerd heeft te laag is, waarna u een aanvulling op de premies dient te betalen. Indien na schade blijkt dat het verzekerd bedrag juist te hoog is, wordt een premierestitutie gegeven van maximaal 30%.

  Doelgroep
  Vrijwel elk bedrijf.

  Premie
  De premie is afhankelijk van de verzekerde som, de uitkeringstermijn en de dekking.

 2. MACHINEBREUKBEDRIJFSSCHADEVERZEKERING

  De machinebreukbedrijfsschadeverzekering dekt de schade (zoals productievermindering of omzetverlies) die het gevolg is van de materiële beschadiging van uw machines. Dit betreft dus schade doordat de activiteiten binnen uw bedrijf niet normaal uitgeoefend kunnen worden.

  De te verzekeren schade bestaat uit twee bestanddelen:
  de vaste kosten, die bij (gedeeltelijke) stopzetting van de productie vrijwel altijd doorgaan (u kunt hierbij denken aan huur, belastingen en afschrijvingen) en de nettowinst die uw bedrijf zonder de opgetreden schade zou hebben kunnen behalen.

  Op de machinebreukbedrijfsschadeverzekering kunt u ook bedrijfsschade verzekeren, die ontstaat als gevolg van een stroomstoring. Er is in dat geval geen materiële schade bij uw bedrijf vereist, maar er moet dan wel materiële schade zijn bij het stroomleverende bedrijf.

  Doelgroep
  Alle ondernemingen die voor hun productie en omzet afhankelijk zijn van hun technische installaties.

  Premie
  De premie wordt berekend over het verzekerd bedrag en is afhankelijk van het soort machine, de ouderdom, de gekozen uitkeringstermijn. De polis kent meestal een wachttijd die ook van invloed op de premie. Deze wachttijd is een in de polis vastgelegde termijn die moet zijn verstreken voordat de schadevergoeding ingaat.

 3. RECONSTRUCTIEVERZEKERING

  Deze verzekering vergoedt de kosten die u daadwerkelijk gemaakt heeft voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van uw bedrijf noodzakelijk is. Die informatie kan bestaan uit een boekhouding, brieven, contracten, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen, schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen, et cetera.
  Bij het reconstrueren van informatie worden twee groepen van kosten onderscheiden:

  • de kosten die u moet maken om de gegevens te verkrijgen (reconstructiekosten). Dit zijn bijvoorbeeld de huur van tijdelijke huisvesting voor personen die zich met de reconstructie bezighouden, het salaris van tijdelijke werkkrachten die zich met de reconstructie bezighouden, de huur van bedrijfsuitrusting, of extra porto- en telefoonkosten;
  • de kosten van de daadwerkelijke vervanging van de verloren informatie, zoals materiaal- en aanmaakkosten (reproductiekosten). Deze reproductiekosten vallen niet onder de dekking van een reconstructieverzekering, maar dienen onder de materiële brandverzekering geclaimd te worden.

  Doelgroep

  Ieder bedrijf dat in belangrijke mate afhankelijk is van opgeslagen informatie, in welke vorm dan ook. Hierbij valt in het bijzonder te denken aan bedrijven binnen de financiële dienstverlening, technische bedrijven en ontwerp- en architectenbureaus.

  Premie
  De premie is afhankelijk van het soort bedrijf, de verzekerde som en de gekozen uitkeringstermijn. De premie is een promillage omgeslagen over de verzekerde som.