Geld

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. FRAUDEVERZEKERING

  De fraudeverzekering dekt de directe schade die u lijdt als gevolg van het verloren gaan of de beschadiging van waarden door fraude. Hierbij is ook de directe schade verzekerd die u lijdt als gevolg van het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van een bank- of girosaldo of door het ontstaan van een schuld als gevolg van fraude. Onder fraude (waaronder meestal computerfraude) wordt verstaan verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting, diefstal of andere oneerlijkheid door een of meer personeelsleden van de verzekerde.

  Voor de schadevaststelling wordt uitgegaan van de in de polis vermelde verzekerde bedragen. De waarde van geld en waardepapieren wordt bepaald op de gemiddelde marktprijs geldend op de dag van ontdekking van de schade. Fraude is uitsluitend gedekt als deze is gepleegd door personeel dat u als verzekeringsnemer in dienst heeft. In de polisvoorwaarden is een maximale ontdekkingstermijn opgenomen

  Doelgroep
  Alle bedrijven. Als uw bedrijf op meerdere locaties is gevestigd, kunt u met één verzekering volstaan.

  Premie
  De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag en het soort risico. Vaak wordt een eigen risico met u overeengekomen.

 2. KREDIETVERZEKERING

  Deze verzekering dekt de risico’s die verbonden zijn aan het verlenen van geldkrediet. Bij de binnenlandse kredietverzekering is het risico gedekt dat u geen betaling ontvangt omdat uw debiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Bij de buitenlandse kredietverzekering is het risico verzekerd dat u uw factuurbedragen niet of niet geheel in euro’s ontvangt. Schadevergoeding wordt verleend na een afgesproken wachttermijn van 6 of 9 maanden.

  Deze verzekering wordt eigenlijk uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van kredietrisico’s tussen bedrijven onderling (dus niet: bedrijf – particulier). Uitsluitingen liggen in de sfeer van niet betaling als gevolg van wanprestatie of materiële beschadiging van de goederen vóór aflevering. Het dekkingspercentage varieert van 75 tot 95%; u blijft als verzekerde altijd 5 tot 25% eigen risico lopen.

  Doelgroep
  Ondernemers die zakelijke kredieten verlenen.

  Premie
  Uitgedrukt in een percentage van de verzekerde omzet/transacties. De hoogte is afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, de betalingstermijn, het land van de debiteur, de afgesproken valuta en het dekkingspercentage.

 3. WINKELGELDVERZEKERING

  Deze verzekering dekt het verlies van geld en geldswaardige papieren als gevolg van nauwkeurig omschreven risico’s. Daartoe behoren:

  • brand;
  • gewelddadige beroving en afpersing tijdens vervoer of in uw in de polis omschreven pand;
  • diefstal vanwege inbraak in het pand;
  • diefstal vanwege inbraak in uw eigen woning (of die van de bedrijfsleider of filiaalhouder);
  • diefstal vanwege inbraak aan de nachtkluis van een bank;
  • het accepteren van vals geld;
  • fraude door personeelsleden, die gemachtigd zijn geldhandelingen te verrichten.

  In het algemeen stelt de verzekeraar preventie-eisen, die strenger zijn naarmate uw risico hoger is.

  Doelgroep
  Eigenaren van bedrijven.

  Premie
  Afhankelijk van verzekerd bedrag en soort risico. Vooral voor horecabedrijven en andere bedrijven die ook buiten de normale winkeltijden open zijn (avondwinkels, videotheken) geldt een toeslag.