Inkomen

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

  Mocht u arbeidsongeschiktheid raken als gevolg van een ongeval of ziekte, dan voorziet deze verzekering u van een periodieke uitkering, maximaal tot uw 65e jaar.

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Doorgaans wordt maximaal 80 procent van het (gemiddelde) inkomen verzekerd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt een deel van de verzekerde uitkering uitbetaald.

  Doelgroep
  Zelfstandig ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

  Premie
  De hoogte van de premie is afhankelijk van:

  • het verzekerd bedrag;
  • de wachttijd (dit is de eigen risicotermijn);
  • de indexatie van de uitkering (hiervan is sprake wanneer de uitkering mee groeit met de inflatie);
  • uw leeftijd bij aanvang;
  • de gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar);
  • uw beroep.

  De premie is fiscaal aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting

 2. ONGEVALLENVERZEKERING

  Deze verzekering geeft u een uitkering bij overlijden en/of invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

  De invaliditeitsuitkering is gerelateerd aan de mate waarop u bij een ongeval invalide bent geraakt.

  Doelgroep
  Particulieren

  Premie
  Vast bedrag, gerelateerd aan de verzekerde bedragen en de verzekerde rubrieken.

 3. WIA-VERZEKERINGEN

  De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) biedt een inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid, maar wel tot een maximaal jaarloon (in 2007 bedroeg dit jaarloon € 45.558).

  Verdient u meer dan dit jaarloon, dan kunt u er bij arbeidsongeschiktheid behoorlijk op achteruit gaan in inkomen. Het meerdere loon boven het maximale jaarloon van de WIA kan worden verzekerd bij een particuliere verzekeraar door middel van de WIA-excedentverzekering. Voor het bepalen van de mate van uw arbeidsongeschiktheid wordt de beoordeling van het UWV gevolgd.

  De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van WIA en regelt de inkomensvoorziening van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De WGA is van toepassing als uw arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en de 80% ligt of als sprake is van volledige, maar tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

  De WGA bestaat uit een loongerelateerde periode, waarvan de duur afhankelijk is van uw leeftijd (vanaf 2008 is de duur afhankelijk van uw arbeidsverleden) en uit een vervolgperiode. Verdient u na afloop van de ‘loongerelateerde’ uitkering minmaal de helft van wat u (nog) kunt verdienen, dan vult de WGA uw loon aan met 70% van het verschil tussen uw oude loon (met een maximum) en het loon bij volledige benutting van uw resterende verdiencapaciteit. Heeft u na afloop van de loongerelateerde uitkering geen werk of verdient u minder dan 50% van uw verdiencapaciteit? Dan krijgt u (bovenop uw eventuele loon) een uitkering waarbij niet meer direct rekening wordt gehouden met wat u vroeger verdiende. Deze uitkering is dus vrijwel altijd lager dan de ‘loongerelateerde’ uitkering. De WGA-hiaatverzekering biedt u een aanvulling op deze WGA-vervolguitkering.

  Doelgroep
  Werknemers die meer verdienen dan het maximum jaarloon.

  Premie
  De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerde bedrag of in een percentage van het verzekerde loon. De premie is onder meer afhankelijk van uw leeftijd bij aanvang, de indexatie van de uitkering (hiervan is sprake wanneer de uitkering ‘mee groeit’ met de inflatie), de afgesproken eindleeftijd en uw beroep.

  Bij arbeidsongeschiktheid van langere duur geldt vaak een gedeeltelijke premievrijstelling. De premie is fiscaal aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.