Bezittingen

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

(schade aan) BEZITTINGEN / MATERIEEL / GEBOUWEN

 1. COMPUTERVERZEKERING

  De computerverzekering (of electronicaverzekering) dekt risico’s die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers. Dit varieert van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers.

  Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet u veelal apart meeverzekeren of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. Uitgesloten is schade door catastrofe-achtige gebeurtenissen (zoals oorlog) en slijtage.

  De ruime basisdekking van de computerverzekering kunt u verder uitbreiden met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden. De schadeafwikkeling vindt plaats op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de dagwaarde.

  Er is een groeiend aantal computerverzekeraars dat ook dekking biedt voor de brandrisico’s die normaal gesproken op de brandverzekering zijn gedekt. Met deze mogelijke dekkingsoverlapping moet bij het vaststellen van het verzekerd bedrag op zowel uw computer- als op uw brandverzekering rekening worden gehouden.

  Doelgroep
  Alle ondernemingen die voor hun productie en omzet afhankelijk zijn van hun computerapparatuur, of dure computerapparatuur bezitten.

  Premie
  De premie wordt meestal na inspectie en beoordeling van het onderhoudscontract vastgesteld, en bedraagt een bepaald bedrag per € 1.000,- verzekerde waarde. Er geldt veelal een minimumpremie. De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de apparatuur.

 2. GEBOUWENVERZEKERING

  De gebouwenverzekering (ook wel brandverzekering of opstalverzekering genoemd) dekt schade aan gebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt, ook aan verhuurde woningen. De verzekering dekt in ieder geval het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (inbraak, diverse vormen van waterschade). Naast het gebouw zelf zijn ook uw bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd. Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

  Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van uw gebouw (inclusief meeverzekerde bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan is er sprake van onderverzekering en vindt in geval van schade een pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
  Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld.

  Doelgroep
  Eigenaren van bedrijfsgebouwen. Daaronder worden ook woningbouwverenigingen, provincies, gemeenten, kerkgenootschappen en dergelijke begrepen.

  Premie
  Afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. De premie is uitgedrukt in een promillage van het verzekerd bedrag. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

 3. INVENTARISVERZEKERING

  Een verzekering die uw gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Normaal gesproken kent deze verzekering een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak) en diverse vormen van waterschade.

  Er zijn echter ook heel beperkte dekkingen op de markt; vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand. U kunt de verzekering afsluiten op basis van nieuwwaarde. Onder deze verzekering kan in het algemeen ook uw handelsvoorraad verzekerd worden tegen dezelfde gevaren (maar dan tegen marktwaarde). Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals oorlogsituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

  Doelgroep
  Bedrijven. Voor bedrijven die op meer locaties zijn gevestigd, kan één verzekering volstaan.

  Premie
  Is uitgedrukt in een promillage van het verzekerd bedrag. De premie is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de belangrijkste zijn:

  • uitgebreidheid van de dekking;
  • brandgevaarlijkheid van de bedrijfsuitoefening;
  • bouwaard van het pand;
  • getroffen preventiemaatregelen.

  Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

 4. MACHINEBREUKVERZEKERING

  De machinebreukverzekering dekt schade aan uw machine-installaties in gebouwen of op terreinen die in de polis genoemd zijn. Alle plotselinge en onvoorziene materiële schade is in principe gedekt. Ook een gebrek in de installatie zelf (zoals vastlopen en schade als gevolg van onoordeelkundige bediening) wordt door deze verzekering vergoed.

  De machinebreukverzekering dekt geen schade als gevolg van langzaam inwerkende invloeden (zoals slijtage, roest en afzetting van ketelsteen of oliekorsten) en als gevolg van geleidelijke waardevermindering door de toenemende ouderdom.

  Ook voor zaken die wel aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken (zoals snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.

  Doelgroep
  Alle ondernemingen die in hun dienstverlening en/of productieprocessen afhankelijk zijn van hun technische installaties.

  Premie
  De premie wordt berekend over de in de polis vermelde nieuwwaarde. Hieronder wordt verstaan de aanschafwaarde van een nieuwe machine op het moment van schade, inclusief de kosten van invoer, transport en montage op de plaats van inwerkingneming. Op elke machinebreukverzekering is een eigen risico van toepassing.

 5. MILIEUSCHADEVERZEKERING

  De milieuschadeverzekering (MSV) dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico’s. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de MSV kunt u de versnipperde dekking voor milieuschade op één polis onderbrengen.

  De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet:

  • zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar;
  • dat zich heeft voorgedaan tijdens de looptijd van de verzekering;
  • op de verzekerde locatie;
  • of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie.

  Doelgroep
  Bedrijven die op de eigen locatie of bij derden met milieugevaarlijke of – belastende stoffen werken.

  Premie
  Een ruwe indicatie is dat bij doorsnee-risico’s de premie van de basisrubriek tussen de € 70,- en de € 370,- ligt. Voor de uitgebreide dekking geldt een factor 1,5.

 6. PAARDEN- EN VEE VERZEKERING

  Onder de paarden- en veeverzekering kunnen alle onder deze categorie vallende dieren worden verzekerd. Gedekt is schade als gevolg van:

  • het overlijden van het dier;
  • blijvende ongeschiktheid van het dier door ziekte, ongeval of kreupelheid voor het in de polis omschreven gebruik;
  • blijvende onvruchtbaarheid, te vroeg werpen door vrouwelijke dieren als gevolg van een ziekte of ongeval;
  • castratie van normaal ontwikkelde één- en tweejarige dieren door optredende complicaties.

  U bent verplicht alle dieren van een bepaalde soort ter verzekering aan te bieden. De verzekeraar accepteert alleen gezonde dieren. Aan de acceptatie door de verzekeraar gaat een keuring door een veearts vooraf. Elk dier wordt nauwkeurig geïdentificeerd en als zodanig in de polis omschreven (signalement, stamboek-/schetsnummer en naam). Uitgesloten zijn bestaande gebreken of oorzaken, catastroferisico’s, brand en diefstal. Deze laatste twee risico’s kunt u echter wel tegen premietoeslag meeverzekeren. Ook epizoötie (epidemie bij dieren) behoort tot de standaarduitsluitingen.

  De schadevergoeding bedraagt een bepaald percentage van de verzekerde handelswaarde, variërend van 50% tot 90%. Het percentage is afhankelijk van de diersoort en de leeftijd. Op de vergoeding wordt de restwaarde van het levende dier of de opbrengst van het dode/geslachte dier in mindering gebracht.

  Doelgroep
  Ondernemingen of ondernemers die zich met de exploitatie van paarden en/of vee bezighouden.

  Premie
  Alle dieren worden verzekerd op basis van hun handelswaarde. De premie is afhankelijk van diersoort, leeftijd en gebruik. Bij sommige maatschappijen kan een premiekorting worden verleend, indien gedurende een bepaalde tijd geen schade wordt geclaimd (no-claimkorting).

 7. TRANSPORTGOEDERENVERZEKERING

  De transportgoederenverzekering (of eigen vervoerverzekering) dekt beschadiging en verlies van vervoerde zaken tijdens het transport en tijdens het laden en lossen. De dekking begint te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. De meest gangbare dekkingen zijn de all risksdekking (de meest uitgebreide dekking) en de evenementendekking (dekking van specifieke gevaren).

  De verzekerde som bestaat uit het factuurbedrag (inkoopprijs), vermeerderd met de kosten en verwachte winst. U kunt kiezen voor

  • een eenmalige polis voor een eenmalige zending (losse post);
  • een doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg (Pauschalpolis);
  • een polis voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis).

  Ook is er een eigen vervoerpolis voor ondernemingen die hun goederen met eigen vervoermiddelen transporteren.

  Doelgroep
  Bedrijven die goederen inkopen en verkopen (import en export), bedrijven waarvan bedrijfsmiddelen permanent of incidenteel onderweg zijn, bedrijven die met beroepsvervoerders werken.

  Premie
  Bij de Pauschalpolis wordt de premie vooraf berekend op basis van de geschatte vervoersomzet en achteraf (aan het eind van ieder jaar) verrekend. Bij de declaratiepolis vindt de premieverrekening achteraf plaats op basis van de declaraties. Bij de eigen vervoerverzekering bedraagt de premie veelal een percentage van de omzet, met een bepaald minimumbedrag.

 8. WERKMATERIEELVERZEKERING

  Deze verzekering noemt men ook wel landmaterieelverzekering. De verzekering dekt schade aan uw landmaterieel of schade veroorzaakt met uw landmaterieel. Bij werkmaterieel kunt u denken aan graafmachines, laadschoppen, vorkheftrucks, laad- en loskranen, mobiele kranen, hoogwerkers en aannemersmateriaal.

  Niet iedere verzekeraar wil het heirisico meeverzekeren en als dit al gebeurt, zijn het eigen risico en de premie behoorlijk hoog. Ook het diefstalrisico van klein aannemersmateriaal (waar onder minigravers) kan niet zonder meer verzekerd worden. In dergelijke gevallen wordt meestal verlangd dat u een aantal preventieve maatregelen neemt.

  Uitgesloten onder de aansprakelijkheidsdekking is aansprakelijkheid voor schade aan de last/lading. Onder de cascodekking is uitgesloten schade door slijtage, onvoldoende onderhoud of zorg van verzekerde, grove schuld en schade uitsluitend aan de luchtbanden.

  Doelgroep
  Eigenaren van werkmaterieel (zoals grondverzetbedrijven, wegenbouwers en aannemers.)

  Premie
  De premie is een promillage van de huidige nieuwprijs van het object (zowel voor aansprakelijkheid als voor casco). Het promillage is afhankelijk van het soort object en het gebruik.