Bedrijfsrechtsbijstand

Bedrijfsrechtsbijstandsverzekering

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt uw bedrijf of u als ondernemer bijstand bij juridische problemen.

Juridisch advies en vergoeding van advocaten- en proceskosten zijn hierbij inbegrepen. De meeste polissen bieden een algemene dekking die u naar wens uit kunt breiden. In de praktijk geldt de dekking voor problemen op het gebied van:

  • administratief recht en sociaal-verzekeringsrecht (bijvoorbeeld problemen met bouwvergunningen en bestemmingsplannen en bijstand in beroepsprocedures);
  • arbeidsrecht/ambtenarenrecht;
  • overeenkomsten-/contractrecht;
  • strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk begane overtreding en bijstand om door u geleden schade op een derde te verhalen);
  • burenrecht en erfdienstbaarheden (met betrekking tot uw bedrijfspanden en de daarbij behorende grond).

Faillissement, fiscaalrechtelijke conflicten, en geschillen over vermogensbeheer zijn meestal uitgesloten. De rechtsbijstandverzekering kent een wachttijd. Dit betekent dat in de eerste drie maanden geen beroep kan worden gedaan op de rechtsbijstandverzekering, behoudens conflicten uit hoofde van verkeersongevallen.
Lopende zaken of juridische geschillen die al in de lucht hangen ten tijde van de aanvraag van de verzekering zijn ook uitgesloten.

Doelgroep

Het midden- en kleinbedrijf, medici, paramedici, agrariërs, gemeentes, verenigingen (van eigenaren) en stichtingen.

Premie

De premie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal kerngegevens van het bedrijf, zoals de omzet en het aantal werknemers.