Privacyverklaring

Assurantiekantoor Biesbrouck, gevestigd aan Fonteinlaan 5 2012JG Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Fonteinlaan 5
2012JG Haarlem
(023)5244918
www.biesbrouck.nl
info@biesbrouck.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Assurantiekantoor Biesbrouck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Polisnummer
 • Beroep
 • Nummer, afgiftedatum en afgifteplaats identiteitsbewijs
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door ons een bericht te sturen via deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Persoonsgegevens van uw gezinsleden, als zij als verzekerde gedekt zijn op uw verzekering, waaronder: voorletters, voor- en achternaam / geslacht / geboortedatum / adresgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Assurantiekantoor Biesbrouck verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens met betrekking tot uw gezondheid
 • strafrechtelijk verleden
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Assurantiekantoor Biesbrouck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het tot stand brengen van verzekeringsovereenkomsten
 • U de mogelijkheid te bieden om een verzekering af te sluiten via onze website – Voor het afhandelen van schades
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is voor om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te informeren over risico’s en relevante ontwikkelingen via de verzending van onze nieuwsbrief
 • Assurantiekantoor Biesbrouck verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de verplichting om de identiteit van onze klanten vast te stellen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Assurantiekantoor Biesbrouck neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Assurantiekantoor Biesbrouck) tussen zit. Assurantiekantoor Biesbrouck maakt wel gebruik van geautomatiseerde systemen van verzekeringsmaatschappijen die via een link op onze website ter beschikking zijn gesteld voor het vergelijken van verzekeringen en het afsluiten van verzekeringen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Assurantiekantoor Biesbrouck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar na beëindiging van de verzekering/het financiële product.

Delen van persoonsgegevens met derden
Assurantiekantoor Biesbrouck deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Assurantiekantoor Biesbrouck blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Assurantiekantoor Biesbrouck uw persoonsgegevens alleen aan andere derden, bijvoorbeeld als u wilt dat wij u doorverwijzen naar specialisten zoals een hypotheekadviseur, pensioenspecialist, taxateur, etc.. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Assurantiekantoor Biesbrouck gebruikt alleen onderstaande technische en functionele cookies.

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden
Bewaartermijn: 24 maanden

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: Technische cookie die wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen
Bewaartermijn: 10 minuten

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die wordt gebruikt om de gebruikersreis te herkennen
Bewaartermijn: 24 uur

De cookies zijn technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies geven aan of u onze website eerder heeft bezocht, zodat we kunnen bijhouden hoeveel bezoekers nieuw zijn op www.biesbrouck.nl of op een bepaalde pagina. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Assurantiekantoor Biesbrouck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@biesbrouck.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Assurantiekantoor Biesbrouck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Assurantiekantoor Biesbrouck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via (023)5244918 of via info@biesbrouck.nl